Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων ειδών και ειδών γραφείου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2017


Δημοσιεύθει 2017-06-27 11:06:54


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων ειδών και ειδών γραφείου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2017

Σύμφωνα με την αριθμ. 04/04-05-2017 Πράξη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Υπηρεσίας για προμήθεια αναλωσίμων ειδών και ειδών γραφείου, καθώς και τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, όπως έχουν κατανεμηθεί ανά κωδικό αριθμό, αποφασίσθηκε η απευθείας ανάθεση της σχετικής προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πιο οικονομική προσφορά. Τα ζητούμενα είδη και οι προδιαγραφές είναι αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΩΛ4Η46ΨΖΥ8-7ΤΦ) Κάθε προσφέρων μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία, υποβάλλοντας μία και μοναδική προσφορά, είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για ορισμένα είδη. Η Βιβλιοθήκη δεν υποχρεούται να παραγγείλει το σύνολο των ειδών για τα οποία ζητείται προσφορά. Με την κατακύρωση, θα υπογραφεί συμφωνητικό ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και τον ανάδοχο. Η πληρωμή θα γίνει μέσω ΚΑΕ 1261, 1281 και 1731 με βάση τιμολόγιο του αναδόχου και μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών & εργασιών της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των ειδών το αργότερο σε 30 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του Συμφωνητικού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους με οποιονδήποτε τρόπο (επί τόπου κατάθεση, courier, συστημένα ή ηλεκτρονικά), αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη έως την Παρασκευή 07-07-2017 και ώρα 11:00 π.μ.