Κανονισμός Λειτουργίας

Επισκέψεις ομάδων και σχολείων

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας δέχεται επισκέψεις οργανωμένων ομάδων και σχολικών τμημάτων-τάξεων ύστερα από συνεννόηση με υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
Η/Οι ημέρα/ες επισκέψεων ορίζεται από τον προϊστάμενο της βιβλιοθήκης με την έναρξη του σχολικού έτους.
Η περίοδος επισκέψεων ορίζεται από 1/10 έως 31/5 κάθε σχολικού έτους.
Ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών μιας ομάδας ή σχολικής τάξης είναι είκοσι δύο (22) άτομα και η χρονική διάρκεια της κάθε επίσκεψης είναι 45 λεπτά ανά ομάδα.