Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας ορίστηκε με την 193339/Γ3/27-11-2015 (ΦΕΚ 885τ ΥΟΔΔ/3-12-2015) Υπουργική Απόφαση και έχει τριετή θητεία. Αποτελείται από:

την πρόεδρο κα Καρλαύτη Στέλλα, συνταξιούχο φιλόλογο

τον αντιπρόεδρο κο Κωνσταντινόπουλο Βασίλειο, πρώην Πρόεδρο Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

τα μέλη

κο Μιχαήλ Μιχαήλ, τέως Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας

κο Πολυχρονόπουλο Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

κο Αλεβίζο Ιωάννη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Βιβλιοθήκης πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου