Η Δημοσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας είναι Νομικό Προσωπό Δημοσίου Δικαίου, υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, από το οποίο και χρηματοδοτείται. Λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Ολόκληρος ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης βρίσκεται εδώ.